• Strategia Culturală a CJT 2009 - 2013

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013  Strategia Culturală a Judeţului Timiş

   

   

  Anexă la Hotărârea CJTimiş Nr 35/24.03.2009

  STRATEGIA CULTURALĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ
  PENTRU PERIOADA
  2009 - 2013

   

  DIRECŢIA STRATEGICĂ 1 - Dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivel european ca element definitoriu pentru afirmarea identităţii naţionale şi coeziunii sociale din spaţiul timişean.

  OG=OBIECTIVE GENERALE
  OS=OBIECTIVE SPECIFICE
  M=MĂSURI

  OG.1. Stimularea activităţilor specifice şi a instituţiilor implicate în educaţia culturală a cetăţenilor

  OS.1. Educarea şi formarea artistică a consumatorului cultural

  M.1. Iniţierea unor proiecte educaţionale pentru tineret şi copii în domeniul artelor, spectacolului, educaţiei plastice şi pedagogiei muzeale.
  M.2. Implementarea unor proiecte pentru sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa păstrării patrimoniului cultural.
  M.3. Organizarea de dezbateri publice, conferinţe, mese rotunde şi cursuri vizând educaţia culturală.
  M.4. Organizarea unor circuite turistice pentru vizitarea muzeelor şi punctelor muzeale din judeţ de către copii şi tineret.
  M.5. Extinderea structurii curriculare din oferta educaţională a Şcolii de Artă.

  OS.2. Dezvoltarea învăţământului de specialitate în vederea formării viitorilor actanţi culturali

  M.1. Corelarea programelor curriculare cu cerinţele dezvoltării sferei culturale.
  M.2. Colaborarea interinstituţională în pregătirea profesională a elevilor şi studenţilor
  M.3. Realizarea unor programe culturale comune cu instituţiile culturale
  M.4. Iniţierea copiilor în artele meşteşugăreşti tradiţionale în centrele de meşteşuguri tradiţionale şi la Muzeul Satului ca Centru de Educaţie Culturală Tradiţională

  OS.3. Sprijinirea afirmării tinerelor talente

  M.1. Iniţierea de către instituţii a unor programe de promovare a tinerilor creatori şi interpreţi
  M.2. Organizarea de concursuri pentru afirmarea tinerelor talente
  M.3. Cofinanţarea de proiecte şi programe culturale pentru sprijinirea participării tinerilor artişti la evenimentele culturale sau la concursuri naţionale şi internaţionale
  M.4. Sprijinirea promovării tinerilor olimpici la concursuri pe plan local, naţional şi internaţional.

  OG.2. Creşterea accesului cetăţenilor la cultură pe întreg teritoriul judeţului Timiş

  O.S.1. Dezvoltarea vieţii cultural-artistice în comunele şi oraşele judeţului

  M.1. Diversificarea ofertanţilor culturali din mediul rural
  M.2. Diseminarea ofertei culturale prin deplasări în judeţ
  M.3. Realizarea unor proiecte culturale ale amatorilor din judeţ cu instituţiile profesionale
  M.4. Schimburi culturale intercomunale în judeţ
  M.5. Identificarea şi organizarea de muzee şi puncte muzeale în localităţile din judeţ
  M.6. Activităţi pentru păstrarea memoriei colective în comunele din judeţ
  M.7. Revitalizarea mişcării corale tradiţionale, a fanfarelor şi a formaţiilor artistice de amatori
  M.8. Promovarea folclorului autentic prin concursuri şi spectacole etalon
  M.9. Realizarea unor stagiuni estivale în mediul rural.

  OS.2. Dezvoltarea activităţilor cultural-artistice în cartiere

  M.1. Reînfiinţarea şi modernizarea filialelor Bibliotecii Judeţene Timiş din cartiere
  M.2. Dispersia evenimentelor culturale de masă în cartierele marilor oraşe din Timiş
  M.3. Organizarea stagiunilor estivale (în spaţiul Muzeului Satului Bănăţean, în curtea interioară a Mănăstirii Franciscanilor)

  OS.3. Dezvoltarea ofertei culturale pentru anumite grupuri sociale

  M.1. Programe-terapie pentru persoanele instituţionalizate sau cu handicap
  M.2. Evenimente culturale realizate în mediul instituţionalizat pentru copii, bătrâni, bolnavi, deţinuţi
  M.3. Facilitarea accesului la cultură şi artă a categoriilor sociale defavorizate.

  OS.4. Dezvoltarea culturii scrise

  M.1. Realizarea unei biblioteci virtuale.
  M.2. Crearea unei baze de date din periodicele apărute de la 1831 până în prezent
  M.3. Introducerea sistemului computerizat de selecţie a cărţilor solicitate
  M.4. Asistenţă metodică pentru bibliotecile comunale şi orăşeneşti
  M.5. Realizarea unui program de împrumut interbibliotecar
  M.5. Realizarea de schimburi de carte românească cu comunitatea românilor de peste graniţă.

  OS.5. Dezvoltarea artelor vizuale

  M.1. Finanţarea materialelor promoţionale ale expoziţiilor de grup şi a Salonului anual de artă
  M.2. Achiziţionarea de lucrări de artă plastică
  M.3. Realizarea unor tabere de creaţie
  M.4. Realizarea parcului de sculptură
  M.5. Realizarea unui Centru de artă şi tehnologie.

  O.S.6. Dezvoltarea artei neprofesionale

  M.1. Revitalizarea instituţiilor care desfăşoară activităţi tradiţionale vizând formarea şi promovarea artei neprofesionale
  M.2. Revitalizarea unor evenimente culturale pentru valorificarea creaţiei neprofesioniste
  M.3. Asistenţă metodologică pentru înfiinţarea şi dezvoltarea formaţiilor de amatori.

  OG.3.Dezvoltarea profesională a resurselor umane specifice

  OS.1. Creşterea abilităţilor profesionale ale angajaţilor din mediul cultural

  M.1. Realizarea unui cadru-instituţional de perfecţionare continuă, prin înfiinţarea unui Centru zonal pentru dezvoltarea resurselor culturale
  M.2. Realizarea unor cursuri de management cultural şi cursuri aplicate pe specialităţi
  M.3. Participarea la programe de formare profesională la nivel naţional şi internaţional.

  OS.2. Optimizarea structurii de personal

  M.1. Angajarea de personal specializat cu calificare profesională prin motivarea profesională şi personală
  M.2. Menţinerea personalului cu înaltă calificare profesională prin motivare profesională şi personală
  M.3. Acordarea anuală a unor premii şi diplome de excelenţă pentru realizări deosebite
  M.4. Acordarea anuală a titlului de „Cetăţean de onoare” personalităţilor marcante ale culturii timişorene.

  OG.4. Asigurarea unei infrastructuri culturale adecvate

  OS.1. Optimizarea cadrului de desfăşurare a actului cultural

  M.1. Reabilitarea clădirilor cu destinaţie culturală
  M.2. Construirea unor spaţii cu destinaţie culturală la nivelul întregului judeţ
  M.3. Implementarea unor proiecte noi de arhitectură complexă, care să includă spaţii cu destinaţie culturală.

  OS.2. Optimizarea condiţiilor pentru creşterea confortului consumatorului cultural

  M.1. Reamenajarea spaţiilor interne cu destinaţie culturală
  M.2. Modernizarea dotărilor necesaare creşterii confortului spaţiilor culturale
  M.3. Facilitarea diversificării serviciilor adiacente
  M.4. Introducerea de facilităţi de transport pentru vizitarea instituţiilor culturale

  OG.5. Promovarea produsului cultural

  OS.1. Dezvoltarea unei politici unitare de marketing

  M.1. Elaborarea şi implementarea unei strategii de marketing cultural la nivelul judeţului Timiş
  M.2. Înfiinţarea unei Agenţii zonale pentru promovarea naţională şi internaţională a ofertei şi patrimoniului cultural
  M.3. Utilizarea noilor tehnologii în promovarea ofertei culturale
  M.4. Organizarea de turnee interne şi internaţionale
  M.5. Elaborarea de materiale promoţionale privind patrimoniul cultural timişean

  OS.2. Atragerea şi valorificarea altor resurse pentru dezvoltarea sferei culturale

  M.1. Iniţierea de programe de colaborare cu mediul de afaceri
  M.2. Încurajarea înfiinţării unei structuri asociative pentru sprijinirea instituţiilor culturale
  M.3. Lobby pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul cultural şi creşterea resurselor financiare acordate culturii
  M.4. Creşterea unui fond cultural judeţean gestionat printr-o fundaţie comună
  M.5. Iniţierea unui program de dialog între actorii culturali şi mass-media
  M.6. Iniţierea şi realizarea de programe culturale comune cu mass-media
  M.7. Atragerea de finanţări naţionale pentru realizarea proiectelor culturale prioritare

  OG.6. Realizarea de proiecte şi programe culturale cu instituţii şi organizaţii culturale europene similare

  OS.1. Dezvoltarea unei politici de marketing care să permită realizarea de programe comune

  M.1. Înfiinţarea unei Agenţii zonale pentru promovarea internaţională a ofertei culturale
  M.2. Utilizarea noilor tehnologii în promovarea ofertei culturale
  M.3. Organizarea de turnee interne şi internaţionale
  M.4. Iniţierea şi realizarea de programe culturale pe teme comune de interes european

  OS2.Atragerea şi valorificarea resurselor externe pentru dezvoltarea sferei culturale

  M.1. Atragerea de finanţări internaţionale pentru realizarea proiectelor culturale prioritare
  M.2. Identificarea programelor cu finanţare europeană şi realizarea de proiecte culturale cu parteneri europeni interesaţi
  M.3. Realizarea de programe culturale în colaborare cu mediul de afaceri internaţional cu reprezentanţă în judeţ
  M.4. Realizarea unor centre de pregătire permanentă a referenţilor culturali în vederea instruirii lor în modalităţi de scriere a proiectelor în vederea accesării de fonduri europene.

  DIRECŢIA STRATEGICĂ 2 – Menţinerea multiculturalităţii, ca element cheie al coeziunii sociale

  OG.1. Menţinerea multiculturalităţii, ca element cheie al coeziunii sociale în spaţiul timişean

  OS.1. Sprijinirea dezvoltării vieţii culturale asociative

  M.1. Organizarea de evenimente culturale, în colaborare cu instituţii culturale care să reflecte multiculturalitatea spaţiului bănăţean.
  M.2. Realizarea de evenimente culturale comune cu formaţiile de copii şi tineret.
  M.3. Păstrarea şi valorificarea memoriei colective a diferitelor comunităţi prin aniversări, comemorări, filme documentare
  M.4.Realizarea unor culegeri de folclor, basme, povestiri specifice minorităţi naţionale.

  OS.2. Încurajarea dezvoltării proiectelor interculturale

  M.1. Realizarea unor proiecte de educaţie interculturală, inclusiv prin atragerea de fonduri externe.
  M.2. Achiziţionarea de patrimoniu specific minorităţilor naţionale, (gospodării şi costume tradiţionale), şi punerea lui în valoare prin expoziţii permanente şi temporare.

  DIRECŢIA STRATEGICĂ 3 – Integrarea culturii timişene (regionale la nivelul comunităţii euroregionale) în circuitul naţional şi european de valori

  OG. 1. Dezvoltarea capacităţii de cooperare culturală internaţională

  OS.1. Crearea unui cadru politico-administrativ pentru promovarea ofertei culturale

  M.1. Introducerea în cadrul unor acorduri de cooperare, cu parteneri din oraşele şi regiunile înfrăţite, a programelor de colaborare culturală

  OS.2. Promovarea ofertei culturale prin mijloacele specifice mediului de afaceri

  M.1. Promovarea ofertei culturale timişene prin programele de schimburi economice şi comerciale internaţionale ale judeţului
  M.2. Integrarea ofertei culturale în programele de schimburi economice şi comerciale internaţionale ale judeţului

  OS.3. Integrarea ofertanţilor culturali în reţelele culturale europene

  M.1. Informare cu privire la reţelele culturale europene existente
  M.2. Contactarea şi înscrierea instituţiilor cu profil cultural în reţelele specifice domeniului
  M.3.Realizarea de proiecte culturale comune cu diferiţi membri ai reţelelor culturale europene

  OG.2. Afirmarea valorilor cultural-artistice timişene în circuitul cultural naţional şi internaţional

  OS.1. Susţinerea participării actorilor culturali locali la evenimentele culturale naţionale şi internaţionale

  M.1. Iniţierea unui program special în vederea cofinanţării participării la evenimentele culturale naţionale şi internaţionale
  M.2. Realizarea de colaborări naţionale şi internaţionale

  OS.2. Includerea ofertei culturale a judeţului Timiş în cadrul unor importante evenimente culturale naţionale şi internaţionale

  M.1. Selectarea unor evenimente culturale majore pentru dezvoltarea lor internaţională
  M.2. Organizarea unor evenimente culturale cu impact naţional şi internaţional

  OS.3. Introducerea patrimoniului cultural timişean în circuitul turistic

  M.1. Accesarea de programe europene specifice pentru introducerea patrimoniului monumental în circuitul barocului european
  M.2. Introducerea patrimoniului monumental în oferta turistică naţională şi internaţională
  M.3. Realizarea unor publicaţii periodice privind oferta – program

  OG.3. Dezvoltarea colaborării în cadrul euroregiunii DKMT

  OS.1.Dezvoltarea cadrului cooperării culturale euroregionale

  M.1. Crearea unui Centru Euroregional de Cooperare Culturală
  M.2. Iniţierea unui Consiliu Cultural Consultativ Euroregional format din personalităţi culturale, manageri şi experţi pentru consilierea factorilor de decizie
  M.3. Includerea în programele mass-media euroregională a programelor
  Culturale

  OS.2. Promovarea schimburilor culturale şi turistice în euroregiunea DKMT

  M.1. Dezvoltarea unor programe culturale comune
  M.2. Finanţarea programelor în cadrul unor agende culturale comune
  M.3. Realizarea de parteneriate şi a coproducţiilor
  M.4. Realizarea de evenimente culturale de succes cu impact internaţional major
  M.5. Continuarea şi dezvoltarea colaborăriilor tradiţionale în domeniul muzeal
  M.6. Continuarea cercetărilor interetnice în arealul timişean
  M.7. Editarea unei reviste de cultură
  M.8. Realizarea unor circuite turistice culturale de vizitare a monumentelor istorice din oraşele importante sau de participare la evenimentele culturale majore din euroregiunea DKMT.