• Ultima actualizare: Raul Ghiciulescu, în data de 19.05.2021

  ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019, privind CODUL ADMINISTRATIV 

  ARTICOLUL 173 

  (1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

  a)atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean;

  b)atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;

  c)atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului;

  d)atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean;

  e)atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;

  f)alte atribuții prevăzute de lege.

  (2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul județean:

  a)alege din rândul consilierilor județeni 2 vicepreședinți, la propunerea președintelui sau a consilierilor județeni;

  b)hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii;

  c)aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean, regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean;

  d)exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

  (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean:

  a)aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar. Dispozițiile art. 129  (4)se aplică în mod corespunzător;

  b)aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele județului, în condițiile legii;

  c)stabilește și aprobă impozite și taxe, în condițiile legii;

  d)adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului sau din proprie inițiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești și municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

  e)stabilește, pe baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică generală a acestuia și a unităților administrativ- teritoriale componente; urmărește modul de realizare a acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice comunale, orășenești sau municipale implicate;

  f)aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

  (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul județean:

  a)hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean, în condițiile prezentului cod;

  b)hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate privată a județului, după caz, în condițiile legii;

  c)atribuie, în condițiile legii, denumiri de obiective de interes județean.

  (5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind:

  a)educația;

  b)serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

  c)sănătatea;

  d)cultura;

  e)tineretul;

  f)sportul;

  g)ordinea publică;

  h)situațiile de urgență;

  i)protecția și refacerea mediului;

  j)conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

  k)evidența persoanelor;

  l)podurile și drumurile publice;

  m)serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean;

  n)turism;

  o)dezvoltare rurală;

  p)dezvoltare economică;

  q)alte servicii publice stabilite prin lege.

  (6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean:

  a)sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;

  b)emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege;

  c)acordă asistență tehnică în domenii specifice, în condițiile legii, unităților administrativ-teritoriale din județ, la cererea acestora.

  (7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean:

  a)hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean;

  b)hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea județului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

  c)hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

  (8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și d), consiliul județean:

  a)poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes județean. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea județului;

  b)poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea județului.

   

  LEGEA nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă

  – atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către consiliile judeţene şi de către autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, prin ofiţerii de stare civilă. (art. 3 alin. (1))

  – primul exemplar al registrelor de stare civilă se păstrează la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale unde s-a întocmit, iar al doilea exemplar se înaintează consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate. (art. 60 alin. (2)

  – asigură tipărirea celorlalte imprimate auxiliare (art. 74)

   

  LEGEA nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

  -Trecerea din domeniul privat în domeniul public se face, după caz prin hotărâre a consiliului judeţean. (art. 8 alin. (1)
  – Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean prin hotărâre a Guvernului. (art. 9 alin. (1)
  – Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a consiliului judeţean. (art. 12 alin. (2)
  – În litigiile privitoare la dreptul de administrare, unităţile administrativ-teritoriale, sunt reprezentate de către consiliile judeţene. (art. 12 alin. (4) şi (5)

  – Închirierea bunurilor proprietate publica a judeţului se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului judeţean (art. 14 alin. (1))
  – Consiliile judeţene îşi însuşesc inventarul bunurilor care aparţin domeniului public (art. 21 alin. (2))
  – Consiliile judeţene sunt obligate să facă înregistrarea operaţiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. (art. 22)

  LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  – Consiliul judeţean coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, conform legii. (art. 21).
  – Consiliul judeţean stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. În acest scop coordonează activitatea consiliilor locale şi le acordă asistenţă tehnică de specialitate. (art. 22 alin. 1).
  – Consiliul judeţean asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ, asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean şi le aprobă conform prevederilor legii. (art. 22 alin. (2)).
  – În activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism consiliile judeţene sunt sprijinite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi de alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale. (art. 22 alin. (3)).
  Consiliul judeţean poate solicita consiliilor locale să elaboreze sau să actualizeze o documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism, în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a judeţului; solicitarea se transmite consiliului local, însoţită de expunerea motivelor care au stat la baza hotărârii consiliului judeţean şi de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea documentaţiei. (art. 23).
  – Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de funcţionare se aprobă de consiliul judeţean, consiliul local municipal, orăşenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef. (art. 37 alin. (3)).

  – Pentru desfăşurarea unor activităţi comune de amenajare a teritoriului şi de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judeţene se pot asocia sau, după caz, pot colabora, în condiţiile legii, cu persoane juridice sau fizice din ţară sau din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare. (art. 52).

  LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice

  – Consiliile judeţene pot declara, prin hotărâre, monumentele istorice care îndeplinesc condiţiile legii ca fiind de interes public local. (art. 8 alin. (3))
  – Consiliile judeţene pot acoperii parţial sau integral, după caz, costul de intervenţie asupra monumentelor istorice (art. 38 alin. (2))
  – Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
  a) cooperează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, comunicând toate informaţiile referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul lor de competenţă; facilitează comunicarea dintre direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi consiliile locale ale oraşelor şi comunelor din teritoriul judeţului, respectiv ale sectoarelor în cazul municipiului Bucureşti;
  b) iniţiază, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea protejării monumentelor istorice, în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;
  c) sprijină şi îndrumă activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraşelor, care nu au organizate servicii în domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice din grupa B şi aflate pe teritoriul administrativ al acestora;
  d) eliberează autorizaţii de construire sau de desfiinţare pentru monumente istorice şi pentru imobile aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate, numai pe baza şi în condiţiile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz. (art. 48).

  LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastru

  -Dotarea formaţiunilor cu tehnica necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi cu mijloace fixe se asigură de Ministerul Apărării Naţionale prin Comandamentul Protecţiei Civile, iar dotarea cu materiale şi obiecte de inventar, de către consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu fiinţează. (art. 8 alin. (2))
  -Asigurarea materială pentru funcţionarea, pregătirea şi întreţinerea bunurilor materiale din dotarea formaţiunilor se asigură de consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu fiinţează. (art. 8 alin. (4))
  -Bunurile materiale aflate în dotarea formaţiunilor, consumate sau distruse pe timpul intervenţiei, se completează sau se înlocuiesc de consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în folosul cărora s-a efectuat intervenţia, pe baza confirmărilor de folosire a acestora, date de şefii formaţiunilor. (art. 8 alin. (5))
  – Clădirile şi terenurile necesare formaţiunilor pentru funcţionare şi pregătire, precum şi pentru depozitarea tehnicii şi a materialelor din dotare vor fi puse la dispoziţie acestora de către Ministerul Apărării Naţionale, iar acolo unde acest lucru nu este posibil spaţiile necesare vor fi asigurate de consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu se organizează şi fiinţează. (art. 8 alin. (6)).

  LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

  -Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii publice comunitare, se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor locale ale municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor oraşelor şi comunelor. (art. 1 alin. (1))
  -Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare, întocmite pe baza regulamentului cadru, se aprobă prin hotărâre de către consiliile judeţene. (art. 6 alin. (2))

  LEGEA nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

  – în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în fiecare comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ, în care există spaţii care cad sub incidenţa prezentei legi, se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, denumită în continuare comisie. Comisia se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi va fi formată din 5 membri titulari şi 2 – 3 membri supleanţi, dintre care 3 reprezentanţi ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului judeţean în a cărui administrare se află spaţiul comercial sau de prestări de servicii ori sub a cărui autoritate se află regia autonomă deţinătoare a spaţiului; desemnarea reprezentanţilor consiliului se face prin vot deschis cu votul a două treimi din numărul consilierilor (art. 6 alin. (1))
  – pentru activitatea depusă în cadrul comisiei membrii acesteia au dreptul la o indemnizaţie al cărei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, şi se achită din fondurile realizate din vânzarea spaţiilor comerciale (art. 6 alin. (6)).

  LEGEA nr. 256 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

  -Consiliile judeţene, consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor, după caz, adoptă hotărâri cu referire la hotărârile consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora.” (articol unic)

  LEGEA nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti

  -baremele de dotare cu echipament şi cazarmament şi duratele de utilizare, precum şi normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive, cu încadrarea în limitele valorice prevăzute în anexă, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza propunerilor formulate de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului. (art. 2 alin. (2)).
  -cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor prezentei legi se suportă din bugetele proprii ale consiliilor judeţene, cu asigurarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, care să asigure integral nivelul acestor cheltuieli. (art. 4)

  LEGEA nr. 477 din 12 noiembrie 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

  -Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile locale, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atribuţii:
  a) transmit Oficiului propuneri privind asigurarea consumului şi a protecţiei populaţiei, precum şi a nevoilor pentru buna funcţionare a agenţilor economici din profil teritorial, în situaţia de mobilizare sau de război, pentru a fi incluse în planul de mobilizare;
  b) iau măsuri şi creează condiţii de realizare prioritară a obiectivelor stabilite în planul de mobilizare, îndrumând agenţii economici pentru îndeplinirea programelor economice prin utilizarea în regim de urgenţă a capacităţilor existente în starea de mobilizare şi de război;
  c) propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărare în programele de investiţii proprii şi iau măsuri de asigurare a fondurilor necesare realizării acestora cu prioritate;
  d) întocmesc programele de aprovizionare a populaţiei judeţului/municipiului Bucureşti/localităţii cu principalele produse alimentare şi industriale raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război;
  e) asigură prin agenţii economici din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, localurile, cazarmamentul, materialele şi mijloacele de transport necesare formaţiunilor medico-sanitare prevăzute a se înfiinţa în caz de mobilizare sau de război;
  f) întocmesc şi actualizează monografiile economico-militare ale judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, conform instrucţiunilor emise în acest scop;
  g) fac propuneri pentru întocmirea planului de evacuare a populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul naţional, arhivistic, material şi a altor valori de interes naţional şi organizează în acest scop asigurarea mijloacelor de transport, a spaţiilor de cazare şi de depozitare necesare. (art. 47).

  LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  – în subordinea consiliilor judeţene se înfiinţează o comisie pentru protecţia copilului (art. 104 alin. (1))
  – consiliul judeţean stabileşte, prin hotărâre structura organizatorică, numărul de persoane şi finanţarea Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. (art. 105 alin. (4))
  – consiliile judeţene pot să pot participa în cazurile prevăzute de lege la cofinanţarea serviciilor de zi, alături de consiliile locale. (art. 111 alin. (2))
  – consiliile judeţene au obligaţia să înfiinţeze servicii de tip familial şi de tip rezidenţial (art.112))
  – constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunii se fac de către persoane anume desemnate dintre cele cu atribuţii de control din cadrul consiliul judeţean, pentru contravenţiile prevăzute de lege (art. 135 alin. (3) lit. d)
  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, consiliile judeţene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului au obligaţia să desemneze persoanele dintre cele cu atribuţii de control, care vor constata contravenţiile şi vor aplica sancţiunile menţionate în prezentul capitol. (art. 141)
  – Centrele de plasament, centrele de primire în regim de urgenţă şi centrele maternale organizate în structura fostelor servicii publice specializate pentru protecţia copilului se reorganizează prin hotărârea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureşti în structura direcţiei generale de asistenţă socială din subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureşti, în regim de componente funcţionale ale acestora, fără personalitate juridică. (art. 138)

  LEGEA nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România

  – consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contribuţiilor anuale. (art. 7 alin. (4))
  – consiliile judeţene prevăd în bugetele anuale proprii sumele reprezentând contribuţiile financiare ale acestora (art. 7 alin.(3))
  – consiliile judeţene asigură spaţii adecvate sediile agenţiilor pentru dezvoltare regională şi ale birourilor acestora. (art. 8 alin. (4))

  LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă

  -Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:
  a) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
  b) aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
  c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;
  d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
  e) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;
  f) gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;
  g) asigură spaţiile necesare funcţionării inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile pentru depozitarea materialelor de intervenţie. (art. 25)
  -Consiliile judeţene ale judeţelor în care funcţionează centrele de pregătire zonală pentru pregătirea specifică protecţiei civile vor pune la dispoziţie acestora terenul, clădirile, precum şi cheltuielile de întreţinere aferente acestora. (art. 74 alin. (2))

  LEGEA nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială

  Consiliile judeţene înfiinţează şi organizează, în subordinea lor, serviciul public de asistenţă socială, la nivel de direcţie generală, cu următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează şi implementează strategiile şi planurile de acţiune la nivel judeţean, în concordanţă cu strategiile şi planurile naţionale de acţiune în domeniu, precum şi cu programul propriu de dezvoltare comunitară;
  b) iniţiază şi aplică măsuri de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială şi asigură soluţionarea urgenţelor sociale;
  c) coordonează înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale, în concordanţă cu nevoia socială identificată, asigurând o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului, şi acordă sprijin financiar şi tehnic pentru susţinerea acestora;
  d) propune înfiinţarea şi administrează serviciile sociale specializate, direct sau în parteneriat, ori prin contractare cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, forme de asociere a societăţii civile, inclusiv cu instituţii de cult recunoscute de lege, implicate în derularea programelor de asistenţă socială;
  e) acordă sprijin autorităţilor locale, în scopul dezvoltării şi organizării serviciilor sociale;
  f) asigură activităţile de informare, formare şi consiliere, în vederea creşterii performanţei serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor;
  g) monitorizează şi evaluează serviciile sociale înfiinţate şi administrate;
  h) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniu;
  i) acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative, ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială;
  j) elaborează şi propune consiliului judeţean proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială, în conformitate cu planul de acţiune propriu. (art. 32)
  – consiliile judeţene alocă de la bugetele proprii sumele necesare finanţării prestaţiilor sociale stabilite prin hotărârile proprii (art. 40 alin. (1) lit.b)

  LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  -Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile judeţene, consiliile locale, persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute la art. 8 şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală. (art. 10 alin. (1))
  -Autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru tehnic şi personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaţionale aprobate conform legi (art. 12 alin. (1))
  -Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii principale:
  a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
  b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
  c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de optimizare a acesteia;
  d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru intervenţie în caz de incendiu;
  e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
  g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
  h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege. (art. 15)

  LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  – consiliul judeţean stabileşte, prin hotărâre sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat aflat în îngrijirea şi protecţia asistentului social; (art. 46 alin. (3))
  – centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (art. 51 alin. (5))
  – comisia pentru protecţia copilului şi comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sunt organe de specialitate ale consiliilor judeţene, după caz, ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (art. 85 alin. (4))
  – la nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se vor înfiinţa, pe lângă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, comitete de analiză a problemelor persoanelor cu handicap. Înfiinţarea, precum şi modul de organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (art. 93 alin. (1) şi (2))
  – consiliul judeţean încheie convenţii cu Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Handicap pentru alocarea de fonduri în vederea susţineri programelor de interes naţional prevăzute la art. 96 alin. (1); (art. 97 alin. (4))

  LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

  -orice modificare a modului de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, instituţii publice, se aprobă prin actul autorităţii administraţiei publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din numărul total de consilieri. (art. 6 alin. (2))
  – în subordinea consiliului judeţean, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cel puţin un aşezământ cultural, instituţie publică, care poate sprijini metodologic activitatea aşezămintelor culturale la nivel comunal. (art. 8)

  LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

  – consiliul judeţean va aplica sancţiuni disciplinare potrivit legii, în baza actului rămas definitiv prin care se constată caracterul nejustificat al averii şi care a fost comunicat de către Agenţia Naţională de Integritate. (art. 48 alin. (2) lit. h)

  HOTĂRÂREA nr. 521 din 12 septembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane

  – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului colaborează cu consiliile judeţene şi cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asigură:
  – elaborarea de programe pentru realizarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, stabilirea priorităţilor, în funcţie de interesul unor localităţi, şi evaluarea mijloacelor financiare necesare;
  – urmărirea execuţiei lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, controlul şi avizarea acestora, pe faze şi categorii de lucrări;
  – popularizarea lucrărilor specifice cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane; accesul specialiştilor pentru executarea lucrărilor, amplasarea pe sol sau pe construcţii a semnelor şi semnalelor geodezice şi asigurarea zonelor de protecţie a acestora;
  – afişarea rezultatelor măsurătorilor tehnice privind parcela şi/sau construcţia, spre luare la cunoştinţă de către proprietari (anexa. 1 art. (5))
  – consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor cuprinde sumele necesare pentru finanţarea sistemului informaţional specific imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane în bugetele proprii, la partea de venituri, la capitolul “Subvenţii de la bugetul de stat”, subcapitolul “Finanţarea lucrărilor sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane”, în baza sumelor aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, respectiv la “Transferuri pentru lucrările sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane”.
  consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează sumele primite pe unităţi administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice (anexa 1 art. (7)).
  – consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti examinează şi centralizează solicitările primite de la consiliile locale, stabilesc priorităţile şi transmit Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, până la data de 1 mai a anului în curs, pentru anul următor, lista cuprinzând lucrările de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane pe localităţi, suprafeţele propuse şi valoarea totală a cheltuielilor, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice (anexa 1. art. (8))
  – pe baza şi în limitele plafoanelor transmise, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de priorităţile stabilite, vor comunica Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului lista lucrărilor, întocmită conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, precum şi valoarea acestora, repartizată pe trimestre, în limita prevederilor bugetare comunicate (anexa 1 art. (9))
  – consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti verifică documentaţia primită, acordă viza de control financiar propriu şi întocmesc decontul justificativ, care se transmite, până la data de 5 a lunii următoare încheierii trimestrului, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în două exemplare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice (anexa 1 art. 11)
  – în limita plafoanelor aprobate şi a priorităţilor stabilite, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale sunt răspunzătoare de utilizarea fondurilor repartizate strict pentru destinaţia aprobată, conform prevederilor legale, respectiv de execuţia lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane. (anexa 1 art. 14)

  HOTĂRÂREA nr.36 din 29 ianuarie 1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice

  – Consiliile judeţene asigură administrarea drumurilor judeţene (art. 1)
  -Reprezentanţi ai consiliilor judeţene constată şi aplică sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute la art.4 (art. 7)

  HOTĂRÂREA nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor

  – Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile locale vor aproba, prin hotărâre proprie, înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiilor speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor. (anexa nr. 1 pct.II alin. (1)).
  – Consiliile judeţene asigură asistenţă comisiilor speciale constituite la nivel comunal şi orăşenesc (anexa nr. 1 pct. III alin. (2)).

  HOTĂRÂREA nr. 457 din 2 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată

  – costul anual pentru un copil şi pentru o persoană majoră, care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din ordonanţă, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la începutul fiecărui an, pe baza cheltuielilor efectuate pentru un copil protejat sau pentru o persoană majoră în anul anterior (art. 3 alin. (1))
  – în situaţia în care consiliul local este în imposibilitate de plată, sumele datorate se suportă din fondul de 15% aflat la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale. (art. 5 alin. (3))
  – compartimentul de specialitate al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, va asigura urmărirea încasării contribuţiei autorităţilor administraţiei publice locale la finanţarea activităţilor de îngrijire şi protecţie a copilului (art.7)

  HOTĂRÂREA nr. 973 din 15 iunie 2004 privind aprobarea Condiţiilor şi a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spaţiilor destinate creaţiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale ori a altor instituţii sau autorităţi publice ori în patrimoniul regiilor autonome

  Consiliile locale, consiliile judeţene, alte instituţii sau autorităţi publice şi consiliile de administraţie ale regiilor autonome au obligaţia să constituie comisii pentru vânzarea, la cererea utilizatorilor, a spaţiilor destinate creaţiei artistice – ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale şi locale ale uniunilor de creatori, precum şi altele asemenea -, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale ori a altor instituţii sau autorităţi publice ori în patrimoniul regiilor autonome, după caz, pentru care există încheiate contracte de închiriere şi sunt folosite de artiştii plastici sau de alte categorii de artişti şi oameni de cultură, membri ai uniunilor naţionale de creatori legal constituite în România şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. (art. 1 alin. (1))

  HOTĂRÂREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

  Se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de comandă, după cum urmează:
  – sediile autorităţilor administraţiei publice centrale;
  -sediile prefecturilor şi ale consiliilor judeţene, precum şi ale consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; (art. 2 lit. b)

  HOTĂRÂREA nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

  – În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici vor efectua analize de risc în detaliu, vor delimita geografic şi vor constitui bănci de date informatizate privind aceste riscuri, care vor fi reactualizate periodic şi integrate în sistemul naţional de monitorizare. (art. 6 alin. (1))
  – Anual cataloagele locale şi cel naţional se actualizează prin grija inspectoratelor judeţene (art. 6 alin. (2))

  HOTĂRÂREA nr. 753 din 18 iulie 2002 privind unele măsuri în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală

  În funcţie de necesităţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local, se pot înfiinţa şi servicii publice de gospodărie comunală având ca obiect activităţile de turism, astfel cum acestea sunt prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997. (articol unic)

  HOTĂRÂREA nr. 1018 din 10 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare

  -în termen de 5 zile de la comunicare serviciile publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului vor înainta spre aprobare consiliului judeţean, măsurile propuse pentru garantarea respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare. (art. 2)

  HOTĂRÂREA nr. 1341 din 27 noiembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

  – Consiliile locale, consiliile judeţene sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor aproba lista spaţiilor comerciale sau a celor de prestări de servicii proprietate privată a statului, care se află în administrarea consiliului local sau a consiliului judeţean, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, care urmează să fie vândute potrivit legii prin hotărâre adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. (art.2 alin. (1) şi (2))
  – dacă lista nu este întocmită şi supusă aprobării consiliului în termenul legal, aceasta va fi întocmită şi supusă aprobării prin grija viceprimarului sau, după caz, a unuia dintre viceprimari, respectiv a unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, nominalizat de consiliu.

  HOTĂRÂREA nr. 329 din 20 martie 2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap

  -În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, Guvernul, consiliile judeţene, consiliile locale, precum şi celelalte persoane juridice prevăzute de lege pot înfiinţa şi organiza instituţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap. (art. 2 alin. (1))
  -Guvernul, consiliile judeţene, consiliile locale, precum şi celelalte persoane juridice prevăzute de lege aprobă, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap pe care le înfiinţează, pe baza prevederilor regulamentului-cadru specific fiecărui centru, aprobat prin prezenta hotărâre. (art. 3 alin. (1))
  – consiliile judeţene adoptă în termenul prevăzut de lege regulamentul de organizare şi funcţionare (art. 4)
  – consiliile judeţene înfiinţa centre pilot, centre de îngrijire şi asistenţă, centrelor de recuperare şi reabilitare, centrelor de integrare prin terapie ocupaţională, centrelor de zi
  prin hotărâre.
  – Structura organizatorică a centrelor-pilot, centrelor de îngrijire şi asistenţă, centrelor de recuperare şi reabilitare, centrelor de integrare prin terapie ocupaţională, centrelor de zi
  numărul de personal, precum şi bugetul se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap, precum şi ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentării realizate de comitetul director.

  HOTĂRÂREA nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale

  – prin hotărârea de înfiinţare a unităţii de asistenţă medico-socială adoptată de consiliul local sau, după caz, de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, se vor aproba regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, precum şi numărul de personal ale acesteia. (art. 3 alin. (1))
  – bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor de asistenţă medico-sociale se aprobă de către consiliul local sau consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu avizul casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. (art. 7 alin. (1))
  – veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-sociale se constituie din contribuţii personale ale beneficiarilor, după caz, stabilite prin hotărârile consiliilor locale sau ale consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii (art. 8 lit. b)

  ORDONANŢA nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

  Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unităţi administrativ-teritoriale, precum şi pentru sate, localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor, staţiuni balneoclimaterice şi staţiuni turistice se face prin lege.
  Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de către:
  – consiliile judeţene, prin hotărâre, pentru instituţiile publice şi obiectivele de interes judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză; (art. 2 lit. c)
  – consiliile judeţene, asigură ţinerea evidenţei obiectivelor prevăzute de lege situate în raza lor de competenţă; (art. 6 alin. (3))

  ORDINUL nr. 18/3989/416/142 din 26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

  – Consiliile judeţene şi locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publică şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin (art. 2).
  – în vederea asigurării transparenţei şi obiectivităţii, se recomandă ca evaluarea nevoilor să se realizeze de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului în parteneriat cu reprezentanţii consiliului judeţean sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai societăţii civile, respectiv ai organizaţiilor neguvernamentale cu activităţi în domeniul protecţiei copilului cu dizabilităţi sau experţi recunoscuţi în acest domeniu (anexa 3)
  – consiliile judeţene şi locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se vor asigura ca toţi primarii să primească modelul de Anchetă socială recomandat de prezentul ordin. De asemenea, consiliile judeţene şi locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se vor asigura, după caz, de pregătirea lucrătorilor sociali din primării în domeniul protecţiei copilului cu dizabilităţi.
  -prezentul ordin obligă fiecare consiliu judeţean să realizeze o cartografiere (hartă) a tuturor serviciilor destinate protecţiei copilului, inclusiv a celui cu dizabilităţi, de pe raza teritoriului pe care îl administrează, şi pe care să o pună la dispoziţia comisiei pentru protecţia copilului. De asemenea, fiecare reprezentant desemnat de instituţiile descentralizate ale ministerelor în Comisia pentru Protecţia Copilului trebuie să pună la dispoziţia acesteia, şi implicit a serviciului de evaluare complexă, toate actele normative în vigoare în domeniul său specific de activitate, pe baza cărora se iau deciziile în cadrul comisiei. strângerea şi colectarea acestor acte normative într-un dosar, precum şi reactualizarea periodică a acestuia sunt în responsabilitatea secretarului comisiei. (anexa 2)

  ORDINUL nr. 109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război

  -Consiliile locale şi consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti întocmesc din timp de pace Programul de aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în situaţii deosebite prevăzute de lege, conform prevederilor prezentelor norme, denumit în continuare program de aprovizionare. (anexa 1 art. 3)
  – Ordonatorii principali de credite pentru fondurile necesare pentru tipărirea cartelelor sunt consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (anexa 1 cap. 2 secţ. 3 art. 12 alin. (2))

  -În baza criteriilor stabilite de consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, proprietarii sau deţinătorii de pământ cultivabil, crescătorii de animale, precum şi alte persoane, care obţin prin munca prestată produse ce fac parte din lista celor raţionalizate, nu au dreptul la unele bonuri din cartele. Bonurile se vor anula prin sigla “X” (art. 16)

  Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti:
  a) în timp de pace:
  1. centralizează de la consiliile locale situaţiile cuprinzând necesarul şi resursele estimate de produse raţionalizate şi le transmite oficiului/biroului de mobilizare pentru a fi incluse în proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale;
  2. după aprobarea planului de mobilizare a economiei naţionale, primeşte indicatorii de la oficiul/biroul de mobilizare şi îi include în programul de aprovizionare; transmite consiliilor locale indicatorii aprobaţi în părţile care le interesează;
  3. solicită concursul şefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale pentru întocmirea programului de aprovizionare la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi înmânează documente agenţilor economici, alţii decât cei stabiliţi de consiliile locale, pentru echilibrarea nevoilor de produse necesare populaţiei cu resursele existente. Documentele şi dispoziţiile vor fi avizate de oficiul/biroul de mobilizare;
  4. centralizează propunerile de fonduri băneşti ale consiliilor locale pentru tipărirea cartelelor şi, cu avizul oficiului/biroului de mobilizare, le cuprinde în proiectul bugetului de stat pentru primul an de război;
  b) în timp de mobilizare sau de război:
  1. solicită concursul şefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale pentru actualizarea programului de aprovizionare şi punerea acestuia în aplicare;
  2. sprijină consiliile locale în demersurile lor de achiziţie a produselor alimentare şi nealimentare raţionalizate de la persoanele fizice care realizează surplusuri de produse peste necesarul de consum raţionalizat;
  3. adoptă măsuri pentru includerea populaţiei evacuate în programul de aprovizionare a populaţiei judeţului/municipiului Bucureşti;
  4. transmite consiliilor locale trecerea la raţia alimentară de supravieţuire;
  5. supraveghează şi controlează modul în care consiliile locale desfăşoară activitatea de aprovizionare a populaţiei localităţilor/sectoarelor cu produse raţionalizate, având în vedere şi măsurile stabilite de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie;
  6. solicită Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pentru produsele alimentare raţionalizate, şi Ministerului Economiei şi Comerţului, pentru produsele nealimentare raţionalizate, redistribuirea excedentelor din alte judeţe/municipiul Bucureşti pentru acoperirea nevoilor de produse raţionalizate deficitare; stabileşte împreună cu direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală cantităţile de produse raţionalizate ce pot fi redistribuite la alte judeţe/municipiul Bucureşti din surplusul pe care îl are la dispoziţie. (art. 31 lit. B)
  -Consiliile locale şi consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta şi alte măsuri organizatorice necesare pentru derularea activităţii de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate. (art. 37 alin. (1))
  – Consiliile locale şi consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta şi alte măsuri organizatorice necesare pentru derularea activităţii de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate (Art. 37 alin. (1))

  ORDINUL nr. 304/385/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  -Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie publice se înfiinţează prin hotărâri ale consiliilor judeţene, sau, după caz, ale consiliilor locale. (anexa. 1 art. 3 alin. (1))
  -Consiliile judeţene sau, după caz, consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi persoanele juridice care înfiinţează unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie aprobă prin hotărâre structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul acestora. (art. 4)
  -Pentru unităţile de prevenire şi combatere a violenţei în familie publice şi pentru cele în parteneriat public-privat regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat conform alin. (1) şi (2) este aprobat de către consiliile judeţene sau locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care au înfiinţat aceste unităţi. (art. 5 alin. (3))

  ORDINUL nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat

  – consiliile judeţene asigură logistica evacuării pentru populaţia şi angajaţii proprii (art. 18 lit. b)

  ORDINUL nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

  -Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare inspectorate, direct ori prin comisiile de acorduri unice, denumite în continuare C.A.U., din cadrul consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu”. (anexa 1 art. 1 alin. (1))

  ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

  -În cadrul consiliilor judeţene, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:
  a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
  b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;
  c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă. (art. 6 alin. (1))
  -Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul judeţean sunt:
  – hotărârea de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului Bucureşti;
  – reguli şi dispoziţii specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
  – raportul anual de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
  – programe de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
  – hotărâre de înfiinţare a unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;
  – decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. (art. 12)
  -În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene din zonele cu risc crescut de incendiu trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice. (art. 95 alin. (1)).