• Strategia de dezvoltare a judetului

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

  Directiile strategice de dezvoltare ale judetului Timis si programele strategice de dezvoltare sectoriale au fost convenite si definite cu consultarea larga a actorilor locali cu responsabilitati în dezvoltarea judetului, în cadrul mai multor conferinte judetene organizate în perioada 1997-1998 care au avut ca obiectiv realizarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului Timis.

  Obiectivul strategic pe termen mediu si lung al judetului Timis este generarea unui mediu socio-economic stabil si diversificat capabil sa asigure prosperitatea generala a populatiei si dezvoltarea durabila a judetului.

  Principiile directoare ale Strategiei de dezvoltare a judetului sunt:


  Dezvoltare durabila

  • Cresterea standardului de viata
  • Crearea de noi locuri de munca
  • Protectia si regenerarea calitatii mediului
  • Cresterea competivitatii locale la nivel international

  Conceptele de baza cu care opereaza Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Timis sunt trei:

  • Conceptul de dezvoltare economica prin valorificarea polilor economici de dezvoltare urbani si rurali, existenti.
  • Conceptul de dezvoltare economica prin valorificarea potentialului de cooperarea economica transfrontaliera.
  • Conceptul de diminuare a disparitatilor de dezvoltare economica a localitatilor judetului prin valorificarea potentialelor locale ale zonelor defavorizate.

   

  Pentru diminuarea dezechilibrelor între diferitele zone ale judetului, datorate dezvoltarii economice neregulate de pe teritoriul acestuia, au fost stabilite câteva arii prioritare de dezvoltare respectiv zone de restructurare industriala în nord-estul judetului la Nadrag, Margina si Tomesti. Aceste zone sunt integrate în progamul national de asistenta a zonelor prioritare de dezvoltare fiind sprijinite financiar si logistic de catre autoritatile administratiei publice, centrale si judetene pentru relansarea lor economica.

  Utilizarea influentei pozitive a polilor de crestere existenti, urbani si rurali, asupra dezvoltarii zonelor aflate în aria lor de influenta, prezinta o importanta deosebita în procesul de dezvoltare judeteana.

  Strategia de utilizare a polilor de crestere existenti, sustinuta deja si de Strategia de dezvoltare a Zonei Timisoara în raport cu localitatile periurbane acesteia, promoveaza politici specifice de interventie pentru dezvoltare economica echilibrata a judetului atât prin valorificarea potentialelor indigene existente, cât si prin dezvoltarea continua a centrelor economice existente, respectiv prin aplicarea de masuri care sa genereze efecte pozitive pentru zonele dezvoltate aflate în vecinatatea polilor de crestere, astfel:

  • Stimularea dezvoltarii infrastructurii fizice din zonele periurbane;
  • Stimularea întreprinderilor din perimetrul urban, aflate în crestere economica, de a transfera activitati economice spre localitatile din periurban;
  • Sprijinirea crearii si dezvoltarii de întreprinderi mici si mijlocii în zonele rurale;
  • Facilitarea diseminarii experientei manageriale, tehnice si stiintifice dinspre municipii (Timisoara, Lugoj) spre centrele urbane si rurale;
  • Utilizarea experientei si gradului ridicat de pregatire a specialistilor din centrele universitare, Timisoara si Lugoj, pentru elaborarea si implementarea strategiilor de reconversie a zonelor monoindustriale.

   

  Directiile, obiectivele si masurile prioritare de dezvoltare a judetului Timis, prevazute sa conduca la realizarea obiectivului strategic pe termen mediu si lung, sunt:

  • dezvoltarea industriei prin cresterea productivitatii în sectorul industrial, promovarea cercetarii si introducerea tehnologiilor înalte, modernizare si diversificare în vederea realizarii de produse competitive.
  • dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, ca sector de baza pentru cresterea economica, prin stimularea constituirii si dezvoltarii IMM-urilor productive, a întreprinderilor mestesugaresti si a IMM-urilor care activeaza în domeniul serviciilor.
  • revigorarea spatiului rural si promovarea unei agriculturi performante se va realiza prin exploatarea extensiva si intensiva a solului, stimularea dezvoltarii ramurilor agricole si revigorarea mediului rural ca alternativa sociala a mediului urban.
  • dezvoltarea turismului prin valorificarea potentialului existent, îmbunatatirea ofertei serviciilor turistice si orientarea acestora spre nevoile clientilor, sprijinirea dezvoltarii formelor de turism alternativ si a produselor turistice complementaare.
  • Dezvoltarea sectorului serviciilor prin cresterea ponderii si diversificarea lor în structura economica judeteana, prin îmbunatatirea serviciilor publice si a celor financiar-bancare, precum si prin dezvoltarea unor structuri specializate, orientate spre atragerea de noi investitori.

  Toate directiile principale de actiune iau în considerare masuri care privesc pregatirea si perfectionarea fortei de munca, dezvoltarea infrastructurii de sustinere a activitatii economice, largirea spectrului de cooperari economice, masuri active de prevenire si combatere a poluarii mediului ambiant si, nu în ultimul rând, îmbunatatirea conditiilor de munca si sanatate.

   

  Politicile sectoriale, corespunzatoare principalelor directii de actiune sunt:

  Industrie:

  • modernizarea si dezvoltarea infrastructurii fizice.
  • îmbunatatirea si adaptarea nivelului de calificare - recalificare în domeniul fortei de munca.
  • crearea unui mediu propice activitatilor inovative în domeniul infrastructurii de sustinere a activitatii.
  • stimularea si folosirea efectelor sinergice ale cooperarii judetene, regionale si internationale.
  • diversificarea învatamântului, corelat cu noile specializari în industrie.
  • îmbunatatirea conditiilor de sanatate si de protectie a muncii în industrie.

  Întreprinderi mici si mijlocii:

  • stimularea înfiintarii de noi IMM-uri prin dezvoltarea infrastructurii de sustinere a afacerilor
  • pregatirea întreprinzatorilor si a fortei de munca
  • crearea unui mediu favorabil înfiintarii de noi întreprinderi si sustinerii celor existente
  • dezvoltarea de parteneriate între IMM-uri si a cooperarii între IMM-uri si industrie
  • sprijinirea IMM-urilor ecologice
  • diversificarea învatamântului, corelat cu noile tendinte ale pietei moderne
  • îmbunatatirea conditiilor de munca si de sanatate, ca suport pentru dezvoltarea economica.

  Spatiul rural si agricultura:

  • dezvoltarea infrastructurii fizice, ca suport al activitatii asociative în spatiul rural
  • pregatirea fortei de munca pentru agricultura si servicii complementare
  • crearea cadrului optim de informare si sustinere a activitatilor specifice în domeniul infrastructurii de sustinere a activitatii economice
  • îmbunatatirea valorii economice a agriculturii, prin crearea unui sistem de cooperare favorabil cresterii productivitatii
  • protejarea spatiului rural, ca spatiu de viata ecologic si stimularea productiei agricole ecologice, revitalizarea si conservarea structurilor sociale caracteristice vietii rurale
  • stimularea dezvoltarii sistemului sanitar în spatiul rural

  Turism:

  • întarirea bazei economice a turismului prin îmbunatatirea calitatii infrastructurii de servicii turistice
  • crearea de noi locuri de munca si pregatirea fortei de munca pentru ridicarea calitatii serviciilor în turism
  • stimularea initiativei private în turism si crearea unui cadru de sustinere a turismului local
  • stimularea cooperarii în retea de servicii turistice complementare
  • stimularea turismului în conditii de protejare a mediului înconjurator
  • protectia, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural-istoric al judetului
  • revigorarea statiunilor balneare si de tratament în vederea îmbunatatirii ofertei serviciilor de agrement si mentinere a sanatatii

  Servicii:

  • crearea facilitatilor structurale pentru dezvoltarea serviciilor orientate spre înfiintarea de noi întreprinderi;
  • pregatirea fortei de munca pentru ridicarea calitatii serviciilor
  • crearea unui cadru informational adecvat diversificarii gamei serviciilor de calitate
  • stimularea cooperarii între serviciile publice si private
  • stimularea serviciilor cu orientare ecologica
  • diversificarea învatamântului corelat cu tendinta de crestere a sectorului servicii
  • stimularea initiativei private în domeniul serviciilor sanitare

   

  Programul de amenajare teritoriala a judetului Timis, corelat cu necesitatile si oportunitatile de dezvoltare existente si previzionate, cuprinde urmatoarele directii principale de actiune:

  • dezvoltarea economica, prin dezvoltarea infrastructurii de sustinere a activitatilor economice, a infrastructurii pentru protectia mediului, a infrastructurii de cooperare institutionala si a capacitatii de accesare a programelor de finantare
  • reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii fizice, de circulatie - transport si telecomunicatii
  • reabilitarea si extinderea retelei de infrastructura edilitara, urbana si rurala
  • protectia si gestionarea responsabila a resurselor naturale si a patrimoniului cu valoare istorica, arheologica si arhitecturala

  Cooperarile economice pe baza constituirii unor parteneriate public-privat de proiect si/sau institutionale sunt acceptate tot mai larg în judetul Timis ca si instrumente adecvate pentru finantarea si realizarea unor obiective mari de investitii de interes public-privat.

  Dintre initiativele si exemplele locale de succes în constituirea formulelor de cooperare parteneriale mentionam urmatoarele proiecte, care-si mentin înca deschisa oferta de largire a cooperarii existente:

  • Parteneriatul Public-Privat pentru realizarea Parcului Tehnologic Timisoara.
  • Parteneriatul Public-Public pentru realizarea Parcului Industrial Timisoara – zona Calea Torontarului.
  • Parteneriatul Public-Public al zonei Lugoj (10 membri - reprezentanti ai administratiei publice locale, înfiintat în scopul solutionarii globale a problemelor de alimentare cu apa, canalizare, epurare ape reziduale în zona Lugoj, prin mijloace proprii si atrase.
  • Parteneriatul public-public pentru realizarea Centrului Regional de Conferinte Timisoara.
  • Parteneriatele public private ân curs de constituire pentru amenajarea turistica a Zonei Lacul Surduc, si cel al Canalului Bega.