Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 02.10.2013

26.09.2013

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data  de 30 septembrie 2013, ora 10,00, în sala consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:

1.

Întrebări, interpelări.

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, a Fişei de date a achiziţiei şi a Modelului de contract privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de transfer al deşeurilor menajere şi management al staţiei de transfer şi centrelor de colectare din Judeţul Timiş.

3.

Proiect de hotărâre privind infiinţarea Serviciului Public de Salubrizare al judeţului Timiş şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Timiş.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin Act Adiţional a Protocolului de colaborare încheiat cu  S.C. Nabucco Gas Pipeline România S.R.L., anexă la HCJ Timiş nr. 21 din 14.02.2011.                                         

5.

 

Proiect de hotărâre privind numirea echipei de implementare a parteneriatului public-privat.

6.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unei construcţii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea demolării.

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Timiş şi completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Timiş”.

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării unor construcţii aflate în domeniul privat al Judeţului Timiş.

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu pentru organizarea unui punct de multiplicare acte în imobilul din Lugoj, str. Timisorii, nr. 27-33.

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere încheiat cu S.C. FSTransportservice S.R.L. Timişoara.

11.

Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie din partea Comunei Rott a.Inn-Consiliul Judeţean Rosenheim – Germania.

12.

Proiect de hotărâre privind completarea Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.

13.

Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării drumului judeţean 593 de către S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti.

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2013.

16.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 37/27.03.2013 de aprobare a schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de intârziere aferente obligaţiilor bugetare neachitate în termen constând în chirii şi redevenţe datorate bugetului judeţean de către agenţi economici.

17.

Proiect de hotărâre privind propunerea de promovare a proiectului IPA “Banatul Istoric, Spaţiul Intercultural Româno-Sârb”.

18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării echipamentelor specifice pentru imbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest  – etapa III-a.

19.

Proiect de hotărâre privind aprobarea clasării unor drumuri comunale în drumuri judeţene, a documentaţiei pentru măsurarea lungimilor reale a drumurilor judeţene şi constituirea bazei de date în sistem electronic.

20.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării numirii temporare a doamnei Ion Alina ca manager interimar al Muzeului de Artă Timişoara.

21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în legătură cu managementul Muzeului de Artă Timişoara.

22.

Proiect de hotărâre privind încetarea numirii temporare a doamnei Miron Clara în funcţia de Director Executiv al Camerei Agricole al Judeţului Timiş.

23.

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei consiliilor de conducere ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean.

24.      

Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2012.

25.

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Protecţia Copilului Timiş.

26.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Timiş în funcţia de Preşedinte al Consiliului de conducere al ADETIM – Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş.

27.

Proiect de hotărâre privind propunerea de achitare a cotizaţiei către club sportiv “Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timişoara”.

28.

Diverse.