• Analiza activităţii desfăşurate în perioada 1996 2010 prin Agenda principalelor manifestări cultural - sportive şi de tineret finanţată din bugetul CJTimiş

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013


  Analiza activităţii desfăşurate în perioada 1996 2010 prin Agenda principalelor manifestări cultural - sportive şi de tineret finanţată din bugetul CJTimiş


  Agenda culturală a CJTimiş, instrument de implementare a strategiei culturale - Consideraţii generale
  Agenda a evoluat în timp atât sub raportul domeniilor de activitate sprijinite prin acest instrument financiar cât şi în privinţa sumelor alocate pentru activităţi cultural-sportive. Evoluţia pe capitole nu s-a terminat – acţiunile sociale nu sunt susţinute decât incluse în cadrul manifestărilor culturale. Evoluţia Agendei este prezentată în tabelul ce urmează:
   

  AGENDĂ CULTURAL SPORTIVĂ - EVOLUŢIE CAPITOLE

   

  Anul introducerii în agendă ca şi capitol distinct

   

  Denumire capitol

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
   
  TI
  Colaborare cu instit. de cultură din subordinea administrativă

               
  TII Colaborare cu consilii locale din jud. Timiş      

         
  TIII Colaborare CJTimiş, DKMT şi comunităţile româneşti din alte ţări              
  TIV Colaborare cu  ONG – uri şi alte instituţii din jud. Timiş              
  TV Colaborare cu învăţ. universitar şi preuniversitar din jud. Timiş              
  TVI Agendă sportivă şi de tineret              


  După cum ne arată acest tabel cumulativ, colaborarea transfrontalieră (în cadrul Euroregiunii DKMT) a devenit un domeniu distinct de finanţare în anul 2000. Cheltuielile totale făcute cu cofinanţarea acţiunilor cultural sportive şi de tineret în această perioadă au o evoluţie ascendentă indiferent de moneda în care se face evidenţierea.

   

  AGENDA

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  Acţiuni culturale finanţate

  16

  31

  37

  39

  86

  202

  329

  524

  Acţiuni sportive

  -

  -

  -

   12

  31

  38

  58

  137

  TOTAL ACŢIUNI

  16

  31

  37

  51

  117

  240

  387

  661

  Cheltuieli
  (milioane lei)

  121

  713

  525

  628

  1717

  3880

  5080

  6000

  Cheltuieli
  (Mii dolari)

  41,7

  103,3

  64,02

  42,4

  88,96

  141,86

  155,72

  181,81

   
   

  AGENDA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Acţiuni culturale finanţate 597 716 932 1637 1920 2400 2450
  Acţiuni sportive 189 281 304 382 283 386 497
  TOTAL ACŢIUNI 786 997 1236 2019 2203 2786 2947
  Cheltuieli
  (milioane lei)
  7826 8600 13500 22000 25000 30000 2850
  Cheltuieli
  (Mii dolari)
  217,4 245,72 496,7 838,46 892,9 1006,7 948
   

   
   

  Alocaţiile financiare pentru cofinanţările anului 2010 au fost  influenţate pozitiv de rectificarea de buget din trimestrul IV 2009, iar numărul de acţiuni este numărul de acţiuni aprobate prin hotărârea de consiliu pentru parcursul întregului an.
  ANALIZA ACŢIUNILOR DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 2002 – 2010, prin prisma  rezultatelor obţinute pe direcţiile strategice principale  ar evidenţia rolul Strategiei culturale adoptate pentru Judeţul Timiş.

  1.) Stimularea participării cetăţenilor la actul cultural – artistic, prin asigurarea unui mediu cultural de calitate
  Acest grafic ne arată că din totalul populaţiei judeţului – de 690 mii locuitori – 621 mii sunt beneficiari (potenţiali) la sfârşitul anului 2010 ai unor activităţi susţinute financiar de CJTimiş.

   
   

   

  2.) Susţinerea afirmării unei vieţi culturale diversificate (obiective generale: dezvoltarea artei spectacolului, dezvoltarea culturii scrise, dezvoltarea artelor vizuale, dezvoltarea artei neprofesioniste, sprijinirea dezvoltării organizaţiilor neprofesioniste şi neguvernamentale care activează în domeniul cultural, promovarea unor noi forme de expresie culturală, asigurarea cooperării culturale la nivel judeţean prin promovarea parteneriatelor şi a coproducţiilor între diferiţi actori culturali şi promovarea parteneriatelor între factorii de decizie în domeniul cultural).
   

  Situaţia finanţării unor acţiuni propuse de ONG-uri este următoarea:

   

  Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
  Număr de acţiuni în colaborare cu ONG 4 8 16 24 354 64 148

   

  Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Număr de acţiuni în colaborare cu ONG 176 204 276 268 354 433   

  3.) Păstrarea şi valorificarea patrimoniului şi a tradiţiei culturale(obiective generale: sprijinirea activităţii de conservare, restaurare şi valorificare a patrimoniului cultural mobil, punerea în valoare a patrimoniului cultural imobil, dezvoltarea activităţilor de cercetare, conservare, valorificarea tradiţiei şi creaţiei populare).
  4.) Menţinerea multiculturalităţii ca element cheie a coeziunii sociale în spaţiul timişean (obiective generale: sprijinirea dezvoltării vieţii culturale asociative a minorităţilor naţionale, încurajarea dezvoltării proiectelor interculturale).
  5.) Integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi internaţional de valori(obiective generale: dezvoltarea capacităţii de cooperare culturală internaţională prin crearea unui cadru politico-administrativ pentru promovarea ofertei culturale, promovarea ofertei culturale prin mijloace specifice mediului de afaceri şi integrarea ofertanţilor culturali în reţelele culturale europene, afirmarea valorilor cultural artistice timişene în circuitul cultural naţional şi internaţional, susţinerea participării actorilor culturali locali la evenimente culturale naţionale şi internaţionale, introducerea patrimoniului cultural timişean în circuitul turistic, dezvoltarea cooperării culturale euroregionale, promovarea schimburilor culturale în Euroregiunea D.K.M.T).

  Nr. Perioada de timp (an) 2000 2001 2002 2003 2004 2005
  1 Număr de acţiuni anuale 6 14 18 24 36 56
  2 Suma totală alocată finanţării acţiunilor Euroregionale
  (mil. lei)
  171,7 388,0 508,0 603,0 726,0 750,0

   

  Nr. Perioada de timp (an) 2006 2007 2008 2009 2010
  1 Număr de acţiuni anuale 14 72 74 76 78
  2 Suma totală alocată finanţării acţiunilor Euroregionale
  (mil. lei)
  760,0 160,0 200 200 132

   

   

   
   

  O importantă direcţie de acţiune a fost aceea care cuprinde colaborarea cu învăţământul preuniversitar şi universitar din judeţul Timiş care este redată sintetic mai jos:

  Nr.
  Crt
  Perioada de timp (an) 2002 2003 2004 2005 2006
  1 Număr de acţiuni anuale 31 42 55 101 183
  2 Suma totală alocată finanţării acţiunilor realizate în colaborare cu învăţământul universitar şi preuniversitar(TV) – mil. lei 160 408 619 1320 1570

   

  Nr.
  Crt
  Perioada de timp (an) 2007 2008 2009 2010
  1 Număr de acţiuni anuale 240 422 583 749
  2 Suma totală alocată finanţării acţiunilor realizate în colaborare cu învăţământul universitar şi preuniversitar(TV) – mil. lei 2700 3100 4000 3800

   


   

  Nr.
  Crt
  Perioada de timp (an) 1999 2000 2001 2002 2003 2004
  1 Suma totală alocată finanţării acţiunilor de tineret şi sport(TVI) – mil. lei 309 640 706 743 810 908
  2 Număr de acţiuni anuale 28 54 78 92 103 148


   

  Nr.
  Crt
  Perioada de timp (an) 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  1 Suma totală alocată finanţării acţiunilor de tineret şi sport(TVI) – mil. lei 1300 1510 5000 4440 4200 6600
  2 Număr de acţiuni anuale 194 263 278 283 386 497

   

  Nr.
  Crt
  Perioada de timp (an) 1999 2000 2001 2002 2003 2004
  1 Suma totală alocată finanţării acţiunilor de colaborare cu Consiliile locale (TII) – mil. lei 79 243 682 701 816 1213
  2 Număr de acţiuni anuale 12 38 88 150 286 320

   

  Nr.
  Crt
  Perioada de timp (an) 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  1 Suma totală alocată finanţării acţiunilor de colaborare cu Consiliile locale (TII) – mil. lei 1800 2000 3700 5940 4000 3200
  2 Număr de acţiuni anuale 603 719 901 873 924 785   

  Nr. Crt. ANUL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  1 Număr de acţiuni 147 159 210 236 283 353 405
  2 Sume alocate
  (mil. lei)
  2040 2240 3770 4140 5380 12760 10650
   

   

   
   

  Coeficientul de utilizare a fondurilor alocate în anul 2010 este de 94,9%, în final au fost alocaţi 2950 mii lei pe total an şi au fost utilizaţi efectiv 2800,7 mii lei. Dezvoltarea şi evoluţia pe capitole, în conformitate cu ,,Strategia Culturală’’ proprie, se adaptează clar nevoilor culturale constatate şi relevate în lucrarea ,, Investigarea cererii şi a ofertei în spaţiul cultural – bază de date pt. fundamentarea strategiei culturale a CJTimiş’’, se confirmă astfel încă o dată necesitatea abordării problemelor culturale pe baze reale şi specifice fiecărei zone geografice, în absenţa lucidităţii pot apărea distorsiuni ce denaturează şi compromit actul de cultură în esenţa lui, cultura la comandă e periculoasă şi duce ireversibil la pierderea idenţităţii naţionale. 

  Având în vedere consideraţiile de mai sus se poate afirma că Strategia Culturală a Judeţului Timiş pe perioada 2002 – 2005,cu prelungirea aplicării ei inclusiv în anul 2008,  la sfârşitul căruia s-a  elaborat pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea impactului ei social o; ,,Strategie culturală pentru perioada 2009 – 2013’’,  mai ales că există şi instituţia care poate gira acţiuni de o asemenea amploare la nivel de Consiliu Judeţean, este vorba de C.C.A.J.Timş, primul centru astfel structurat din ţară ; încă din anul 2000 relaţiile culturale realizate anticipau prin formă şi conţinut integrarea structurilor româneşti în cele europene , oricum  nu este decât un pas foarte important în dezvoltarea culturii timişene în toată plenitudinea ei.

  ,,Agenda principalelor manifestări cultural – sportive şi de tineret”finanţată din bugetul CJTimiş nu este numai un program coerent de acţiune bine fundamentat dar poate fi adoptat şi adaptat ca un model de acţiune aşa cum s-a subliniat şi la Conferinţa europeană a Reţelei culturale europene ,,Σ’’ care a avut loc la Timişoara în luna octombrie 2006

   
  Direcţia Cooperare şi Informatică
  Director executiv
  Răzvan Hrenosch